tekst tekst tekst tekst

KOMUNIKAT

Szanowny Abonencie,

informujemy, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie Ustawy – Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, z dniem 12 grudnia 2018 r. dostosowane zostaną zapisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora do wyżej wymienionych przepisów prawa.

Zapisy jakie ulegną zmianie to wyłącznie zapisy w § 10 w ust. 7, 8, 10, 11 i otrzymają one brzmienie:

7. Operator powiadamia Abonenta o każdej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, z wyjaśnieniem sposobu zapoznania się z treścią zmienionego Regulaminu oraz poprzez zamieszczenie na stronie www.mmj.pl odpowiedniego komunikatu i nowego Regulaminu Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE.

8. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Abonent może w okresie przed wejściem w życie nowego Regulaminu, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowego Regulaminu. W przypadku wypowiedzenia Umowy w tym trybie, Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, chyba że zmiana warunków Umowy wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

10. Spory pomiędzy Operatorem a Abonentem będącym Konsumentem, mogą zostać zakończone w drodze postępowań przewidzianych w art. 109 Ustawy. Niezależnie od powyższego, Strony mogą poddać spór do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.12.2018 r.

W załączeniu niniejszej wiadomości przesyłamy zmieniony Regulamin.

W związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu, w przypadku braku jego akceptacji, Abonent może w okresie przed wejściem jego w życie, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowego Regulaminu, tj. do dn. 11.12.2018 r. W przypadku wypowiedzenia Umowy zawartej na czas określony w tym trybie, w związku z przyznaną Abonentowi przez Operatora ulgą, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze (Opłata Wyrównawcza), ze względu na fakt, iż zakres wprowadzonych zmian wynika ze zmiany przepisów prawa (art. 60a ust. 3 p. 1 Ustawy i §11 ust. 8 Regulaminu).

Nowy Regulamin dostępny jest w zakładce: Dokumenty.