tekst tekst tekst tekst

KOMUNIKAT

Szanowny Abonencie!

W związku z koniecznością dostosowania zapisów Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora do obwiązującej Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. (Prawa Telekomunikacyjnego) oraz rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej, z dniem 1 kwietnia 2017 r. Operator wprowadza nowy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora (zwany dalej Regulamin). Zgodnie z §11 ust. 12 Regulaminu, nowy Regulamin dla Umów zawartych przed dn. 1.04.2017 r. obowiązywać będzie od dn. 1.05.2017 r.

W związku z powyższym, w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu, Abonent może w okresie przed wejściem jego w życie, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowego Regulaminu, tj. do dn. 30.04.2017 r. W przypadku wypowiedzenia przez Abonenta w tym trybie Umowy terminowej, w związku z przyznaną Abonentowi przez Operatora ulgą, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze (Opłata Wyrównawcza), ze względu na fakt, iż zakres wprowadzonych zmian wynika z zmiany przepisów prawa (art. 60a ust. 3 p. 1 Ustawy i §11 ust. 8 Regulaminu).

Nowy Regulamin dostępny jest w zakładce: Dokumenty.