tekst tekst tekst tekst

KOMUNIKAT

Szanowny Abonencie!

Uprzejmie informujemy, że w związku z obowiązującą Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne z dniem 1 marca 2016 r. ulegną zmianie następujące wzorce dokumentów:

  1. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Operatora;
  2. Regulamin Świadczenia Usług Telefonicznych przez Operatora;
  3. Regulamin Świadczenia Usług Telewizyjnych przez Operatora.

Wszystkie te dokumenty mogą Państwo znaleźć w zakładce: Dokumenty.

Wprowadzone zmiany we wspomnianych dokumentach mają na celu w szczególności: doprecyzowanie zapisów mówiących o odstąpieniu od Umowy zawartej przez Konsumenta oraz dostosowanie i doprecyzowanie zapisów do wymogów wskazanych w art. 56 Prawa Telekomunikacyjnego.

Informujemy, iż w przypadku braku akceptacji zapisów powyższych regulaminów, Abonent może w okresie przed wejściem ich w życie, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowych regulaminów, tj. do dn. 29.02.2016 r. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w tym trybie Umowy terminowej, w związku z przyznaną Abonentowi przez Operatora uldze, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze (Opłata Wyrównawcza), ze względu na fakt, iż zakres wprowadzonych zmian wynika z konieczności dostosowania do wymogów obowiązującego prawa.

Archiwum:
Komunikat z dn. 01.12.2014 r.
Komunikat z dn. 01.04.2014 r.