tekst tekst tekst tekst

KOMUNIKAT

Szanowny Abonencie!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z przeprowadzoną kontrolą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzorców dokumentów sprzedażowych stosowanych przez Operatora dla umów zawieranych z konsumentem, w wyniku której wskazano zapisy, które mogą budzić wątpliwości Prezesa Urzędu z dniem 1 grudnia 2014 r. ulegną zmianie następujące wzorce dokumentów:

  1. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. MMJ;
  2. Regulamin Świadczenia Usług Telefonicznych przez Operatora;
  3. Cennik świadczenia Usług Telekomunikacyjnych.

Wszystkie te dokumenty mogą Państwo znaleźć w zakładce: Dokumenty.


Wprowadzone zmiany we wspomnianych dokumentach to w szczególności:
Ad. 1.
W Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. MMJ:
dodaną w §1 na pozycji 1.9 definicję „Ograniczenie Usługi”, zmieniono brzmienie zapisu ust. 11 §5,
zmieniono brzmienie zapisu ust. 15 §7,
zmieniono brzmienie zapisu ust. 2 §8,

Ad. 2.
W Regulaminie Świadczenia Usług Telefonicznych przez Operatora został usunięty cały §4.
Ad. 3.
W Cenniku świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w pkt III. Opłaty dodatkowe na poz. 5 dodano opłatę za Usługę „Utrzymanie Przyłącza Sieci w gotowości do świadczenia Usług”.

Informujemy, iż w przypadku braku akceptacji zapisów wspomnianych wzorców sprzedażowych, Abonent może w okresie przed wejściem ich w życie, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowych wzorców dokumentów sprzedażowych, tj. do dn. 30.11.2014 r. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w tym trybie Umowy terminowej, w związku z przyznaną Abonentowi przez Operatora uldze, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze (Opłata Wyrównawcza), ze względu na fakt, iż zakres wprowadzonych zmian wynika z konieczności usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.

Archiwum:
Komunikat z dn. 01.04.2014 r.