tekst tekst tekst tekst

KOMUNIKAT

Szanowny Abonencie!

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianami w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne oraz zaleceniami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dniem 01.05.2014 r. ulegną zmianie następujące regulaminy:

 1. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PHU MMJ;
 2. Regulamin Świadczenia Usług Telewizyjnych przez Operatora i Partnera;
 3. Regulamin Świadczenia Usług Telefonicznych przez Operatora -dotychczasowy Regulamin Cyfrowej Telefonii Stacjonarnej MMJ
W szczególności istotne zmiany jakie zostały wprowadzone to:
 1. W Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PHU MMJ zostały uwzględnione Usługi Telewizyjne i Telefoniczne, których ten Regulamin również teraz dotyczy.
 2. W Regulaminie Świadczenia Usług Telewizyjnych przez Operatora i Partnera, który stanowi uzupełnienie Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PHU MMJ w zakresie Usług Telewizyjnych zostało uwzględnione:
  1. okres rozliczeniowy;
  2. zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się z Operatorem;
  3. zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom jakości świadczonej usługi;
  4. sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych;
  5. sposób przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych.
 3. W Regulaminie Świadczenia Usług Telefonicznych przez Operatora, który stanowi uzupełnienie Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez PHU MMJ w zakresie Usług Telefonicznych zostało uwzględnione:
  1. sposób składania zamówień na pakiety taryfowe oraz dodatkowe opcje usługi;
  2. dane dotyczące funkcjonalności świadczonej usługi obejmujące informacje:
   a) czy zapewniane są połączenia z numerami alarmowymi,
   b) czy gromadzone są dane o lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, z którego wykonywane jest połączenie,
   c) o wszelkich ograniczeniach w kierowaniu połączeń do numerów alarmowych;
  3. zakres usług serwisowych oraz sposoby kontaktowania się Operatorem;
  4. zakres odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wysokość odszkodowania oraz zasady i terminy jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w umowie poziom jakości świadczonej usługi;
  5. zasady, tryb i terminy składania oraz rozpatrywania reklamacji;
  6. informację o polubownych sposobach rozwiązywania sporów;
  7. sposób uzyskania informacji o aktualnym cenniku usług oraz kosztach usług serwisowych;
  8. sposób przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych.


  Informujemy, iż w przypadku braku akceptacji nowych regulaminów dot. zawartej Umowy z Operatorem, Abonent może w okresie przed wejściem w życie nowych regulaminów, wypowiedzieć Umowę, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowych regulaminów (30.04.2014 r.). W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Abonenta w tym trybie Umowy terminowej, w związku z przyznaną Abonentowi przez Operatora uldze, Operatorowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze (Opłata Wyrównawcza), ze względu na fakt, iż zakres wprowadzonych zmian w regulaminach wynika ze zmiany obowiązujących przepisów Prawa Telekomunikacyjnego.